Xoáy nước của kiếm vũ tồn tại trong bao nhiêu giây?