Tiểu sử nghệ sĩ vũ linh, cuộc sống và nghệ thuật cải lương