Tiểu sử danh hài trường giang sinh năm nào, danh hài trường giang bao nhiêu tuổi