Trịnh công sơn là ai? chi tiết tiểu sử và cuộc đời của cố nhạc sĩ