Điều ít biết về btv thu uyên “như chưa hề có cuộc chia ly”