TIỂU SỬ MINH HẰNG: SỰ NGHIỆP VÀ ĐỜI TƯ CỦA NỮ CA SĨ, DIỄN VIÊN ĐA TÀI