Mc Nguyễn Cao Kỳ Duyên Sinh Năm, Tiểu Sử Mc Nguyễn Cao Kỳ Duyên