Năm sinh và tiểu sử đầy đủ nhất về nghệ sĩ hài trường giang