Thanh trúc lần đầu chia sẻ về tình yêu 6 năm với khương ngọc