Tần công quái vật nào để lấy nước tưới cây trong vườn thiên quy?