“so that” nghĩa là gì và mẫu câu “so that” thông dụng trong tiếng anh