Nsnd ngọc giàu: hôn nhân 19 năm không tình yêu, con mất vì ung thư máu