Tiểu sử ca sĩ khởi my năm sinh và sự nghiệp đầy đủ chính xác nhất