Nếu tanker đứng xa boss đại hỏa ngục vương quá 9m, boss sẽ làm gì?