Likely gồm thể xuất hiện vào cấu trúc Be likely + to Verbhoặc It"s likely that + mệnh đềđể chỉ điều gì đó gồm khả năng xảy ra.

Bạn đang xem: More likely to là gì

1. Be likely to

Be likely tođi với động từ ngulặng thể tất cả to.

Ví dụ:

Areparents who have sầu a lot of moneylikely tospoil their children?

Be likely tothường được sử dụng để tạo ra sự đối chiếu với những từ như: as … as,more, (the) most, lessvà (the) least.

Ví dụ:

I think menare more likely tospend a lot of money on food than women are.
A:I liked Budapest as well.B:Yeah. I’mprobablyless likely togo baông chồng there than to Prague.
Steve sầu is as likely to get the job as Dora. They’re both very well qualified.Kevin is (the) least likely khổng lồ want to lớn get married of all his friends.

Ảnh: Pinterest

2.It"s likely that

Cấu trúc It’s likelythat+ mệnh đề; động từ vào mệnhđề thường chiaở thì tương laiđơn để chỉ khả năng xảy ra của việc làm sao đó.

Ví dụ:

It’s likely thatsales will rise.It’slikelythat more states will soon follow California’s lead.

Xem thêm: Phương Pháp Điều Xung Pwm Là Gì ? Xung Pwm Và Ppm Trong Arduino

Với nghĩa dường như, có vẻ như, cấu trúc It"s likely that + mệnhđề thườngđược dùngđể viết lại câu có các cấu trúc tươngđương, bao gồm:It seems that… = It appears that... = It looks as if…= It is likely that…

Ví dụ:

It seems that she was very depressed about failing the demo.= It appears that she was very depressed about failing the demo.= It is likely that she was very depressed about failing the kiểm tra.= It looks as if she was very depressed about failing the chạy thử. (Có vẻ như cô ấy rất buồn vị trượt kỳ thi)It appears that they"ve sầu sent us the wrong information.= It seems that they"ve sent us the wrong information.= It is likely that they"ve sent us the wrong information.= It looks as if they"ve sent us the wrong information. (Có vẻ như họ đã gửi nhầm ban bố cho việc đó ta)It looks as if it"s going khổng lồ rain again.= It seems that it"s going khổng lồ rain again.= It appears that it"s going to rain again.= It is likely that it"s going to lớn rain again. (Nhìn gồm vẻ như trời lại sắp mưa)It is likely that she"s very surprised at his amazing performance.= It seems that she"s very surprised at his amazing performance.= It appears that she"s very surprised at his amazing performance.= It looks as if she"s very surprised at his amazing performance. (Có vẻ như cô ấy rất ngạc nhiên trước màn biểu diễn tuyệt vời của anh ta)

Lưu ý: Ta lập thể phủ định của be likely lớn Verb và It"s likely that bằng cách thêm not vào trước likely hoặc cần sử dụng unlikely. Unlikely mang tính trang trọng hơn so với not likely.

Ví dụ:

The company isnot likely tomake a profit in the second half of the year.People areunlikely tolisten to hlặng now because they know he lied.

Ta gồm thể sử dụng trạng từ mức độ nhưvery,quite,highlyvới extremelytrướclikelyvàunlikely để nhấn mạnh nghĩa củachúng.

Ví dụ:

The government isvery likelyto propose changes lớn the income tax system soon.I think it’shighly unlikelythat she’ll get inlớn university with the test scores she has.

Lưuý:It is likely to(bao gồm thể, có khả năng)không tươngđồng về nghĩa so với It is easy to (dễ dàng làm gì).

Ví dụ:

It’seasylớn forget to save your work on the computer.Not:It’s likely khổng lồ forget…It’seasykhổng lồ confuse mushrooms you can eat with poisonous ones.Not:It’s likely to confuse…

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *