TIỂU SỬ KHỞI MY: NĂM SINH, CHIỀU CAO, CÂN NẶNG BAO NHIÊU?