Khi bị robot trong boss 2 cảng huyết sắc đâm trúng, bạn sẽ bị?