Tiểu sử kiện tướng nữ hoàng dance sport khánh thi, phan hiển thú nhận 17 tuổi đã yêu khánh thi