Nhạc Huỳnh Nguyễn Công Bằng Là Ai, Hậu Trường 60 Năm Cuộc Đời