Hiệu ứng bị đóng băng trong hang người tuyết cộng dồn tối đa bao nhiêu lần?