Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm được xác định như thế nào