Cường Độ Điện Trường Của Một Hệ Điện Tích Điểm Được Xác Định Như Thế Nào