Tân thủ nên chọn class trong blade and soul nào để chơi?