Tiểu sử mc nguyên khang : chiều cao, cân nặng, giới tính thật?