TIỂU SỬ MC NGUYÊN KHANG : CHIỀU CAO, CÂN NẶNG, GIỚI TÍNH THẬT?