Tuổi thơ của chí tài: cuộc sống khó khăn, nhiều ngày ăn cơm với nước tương