Tuổi Thơ Của Chí Tài: Cuộc Sống Khó Khăn, Nhiều Ngày Ăn Cơm Với Nước Tương