Cách nào sau đây là chính xác để nhận được lọ thanh tẩy?