Tiểu sử ca sĩ đoan trang sinh năm bao nhiêu, ca sĩ đoan trang