TIỂU SỬ CA SĨ ĐOAN TRANG SINH NĂM BAO NHIÊU, CA SĨ ĐOAN TRANG