Boss 2 lăng mộ lãng quên bắn bao nhiêu cầu sét vào người bị nó đánh dấu?