Bang hội lv10 chứa được tối đa bao nhiêu thành viên?