Bang hội lv1 chứa được tối đa bao nhiêu thành viên?