Kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay: trống đánh xuôi, kèn thổi ngược? — tiếng việt